Правила на играта "Време е! Поеми контрол над диабета!"

I. Организатор на играта е "Ванчеви Фарм" ООД, с адрес:
гр. Хасково 6300, ул. "Кюстенджа" №7

 

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани “Официални Правила”).
Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на фейсбук страницата: https://www.facebook.com/epharm.bg/
 
II. Период и място на Играта:
1. Играта ще се проведе на Facebook страницата на аптеки "Ванчева" и онлайн-аптека www.epharm.bg: https://www.facebook.com/epharm.bg/
2. Периода на играта е от 00:00 часа на 08.11.2018 година до 23:59 часа на 15.11.2018 година.
 
III. Право на участие:
1. Играта е отворена за участие за всички пълнолетни физически лица с постоянно местоживеене в България.
2. Участието в играта не е обвързано с покупка.
 
IV. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че по време на Играта има данни за нарушаване на правилата на Играта и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи каквато и да било компенсация.
 
V. Участвайки в тази игра, участниците приемат безусловно настоящите Официални Правила и се задължават да спазват техните условия.
 
VI. Награди:
1. Комплект глюкомер, тест ленти и ланцети, включващ:
 • Глюкомер Contour Plus
 • Тест ленти - 105 бр.
 • Ланцети - 205 бр.
 • Убождащо устройство
 2. Комплект глюкомер, тест ленти и ланцети, включващ:
 • Глюкомер Wellion Calla Light
 • Тест ленти - 50 бр.
 • Ланцети - 50 бр.
 • Убождащо устройство
 3. Комплект глюкомер, тест ленти и ланцети, включващ:
 • Глюкомер Contour Plus
 • Тест ленти - 5 бр.
 • Ланцети - 5 бр.
 • Убождащо устройство
 
VII. Механизъм на Играта:
1. За да участва в играта, всеки участник трябва да:
1.1. напише в коментар отговор на въпроса „Колко модела глюкомери предлага epharm.bg”
1.2. хареса официалната Facebook страница на аптеки "Ванчев" и онлайн аптека epharm.bg: https://www.facebook.com/epharm.bg/
1.3. сподели публично публикацията на играта.
 2. Всеки участник има право да покани приятели да се включат в играта.
3. Всеки участник с правилен отговор, вписан като коментар под публикацията във фейсбук страницата  https://www.facebook.com/epharm.bg/ в периода от 00:00 часа на 08.11.2018 година до 23:59 часа на 15.11.2018 година, и изпълнил всички горепосочени условия, ще бъде включен в томбола.
4. Тегленето на печелившия участник ще се извърши чрез жребий на произволен принцип на 16.11.2018 година.
5. Обявяването на печелившия участник ще бъде предмет на отделен пост, който ще се публикува на страницата във Facebook: https://www.facebook.com/epharm.bg/
6. Организаторът ще се свърже с печелившия участник чрез лично съобщение за уточняване на подробностите по получаване на наградата. Ако организаторът не успее да получи обратна връзка от печелившия в 10-дневен срок, последният губи правото си да получи наградата.
 
VIII. Не се приемат за валидно участие коментари, които са с:
1. некоректно, обидно, нецензурно, позорно, осмиващо, сексуално, непочтено, злепоставящо или друго неподходящо съдържание, или лъжлива информация, или рекламиращи други продукти и услуги под всякаква форма, религиозна, политическа, сексуална или друга пропаганда, дискриминационни призиви, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави, морала и етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС), или;
2. съдържание, което е или може, по преценка на Организатора, да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания.
 
IX. За целия период на промоцията един участник (едно физическо лице) може да спечели една награда!
 
X. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят коментари/участия "автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
Нарушенията включват:
а) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността;
б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
 
XI. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилия, както и преди предоставянето на наградата. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.
 
XII. Предоставяне на наградата:
1. Наградите, описани в раздел "VI. Награди", се предоставя от организатора "Ванчеви Фарм" ООД в период, предварително уговорен с печелившия, но не по-късно от 22.11.2018 г.
2. Наградата може да бъде получена от печелившия на място в аптеки "Ванчева" , както и до посочен от него адрес.
 
XIII. Печелившият участник следва да предостави на организатора трите си имена, валиден телефонен номер и имейл адрес за връзка. Същите няма да бъдат съхранявани след получаване на наградата от играта. Организаторът не носи отговорност, ако участник е предоставил невалидни или неточни телефонен номер и имейл адрес.
 
XIV. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 
XV. Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност и лично от печелившото лице или изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
 
XVI. Обработване на лични данни:
1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
Отговорност:
 
XVII. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни на тези поводи.
 
XVIII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награда.
 
XIX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 
XX. Организаторът на Играта не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален, неточен телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.
 
XXI. Организаторът на Играта не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно действие на интернет сайта, поради срив и/или „бъгове“ в системите и/или проблеми, свързани с интернет връзката на потребителите.
 
XXII. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата игра. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
Организаторът си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства, като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Играта на 08.11.2018 г. и/или да я прекрати на 15.11.2018 г.

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2022 epharm.bg