БИОДЕРМА ABCDerm Solaire

Продукт №
46376
В наличност
27,50 лв.
-
+

BIODERMA ABCDerm Solaire

БИОДЕРМА АБСДерм Солeр

Слънцезащитен минерален крем

 В съ­от­ветствие с от­го­ворност­та на ABCDerm за дерма­то­ло­гична си­гурност, ABCDerm Solaire слън­це­за­щи­тен ми­не­ра­лен крем SPF 50+ е специ­ал­но създа­ден да за­щи­та­ва ли­це­то и тя­ло­то на де­ца­та от слън­це­то. 

ABCDerm Solaire слън­це­за­щи­тен ми­не­ра­лен крем SPF 50+ за­щи­та­ва от из­га­ря­не и пред­пазва от не­по­но­си­мост към слън­це­то благо­да­ре­ние на не­го­ва­та макси­мална ефек­тивност срещу UVB лъ­чи­те и не­надми­на­то му дейс­твие срещу UVA лъ­чи­те. Него­ва­та ми­не­рална форму­ла на­ма­ля­ва риска от непоноси­мост, причи­не­на от упот­ре­ба­та на хи­мични филтри. Изклю­чи­телни­ят па­тент Cellular BIOprotecion®* осигу­ря­ва макси­мална за­щи­та за клет­ки­те на ко­жа­та. Флу­ид­на тексту­ра. Отлична толерантност.

*Патент на BIODERMA

  • Без аромат
  • Без па­ра­бе­ни
  • Без хи­мични филтри
  • Хипо­алерге­нен
  • Водо­ус­тойчив

Разработен в съответствие с "Педиатрична харта за дерматологична сигурност" на BIODERMA.

Продуктите от гамата ABCDerm са разработени според следните изисквания:

Сигурност: Минимизиране на риска от алергични реакции чрез внимателен подбор на съставките, като се изключват тези, които не са доказано безопасни. Използват се аромати без алергени.

Ефикасност: Подбор на най-чистите молекули в оптимални дози, за да се постигне дерматологично доказана ефикасност и изцяло да се запази кожния баланс.

Толерантност: Използване на ограничен брой подбрани съставки, за да  гарантира безопасност и комфорт.

Контрол: Проследяване на всички наши продукти на всеки етап от процеса на производство до мястото на продажба с цел да се гарантира абсолютна безопасност при употребата им. 

Приложение

Нане­се­те равно­мерно и обил­но преди из­ла­га­не на слън­це.

Нана­сяйте повторно на всеки 2 ча­са и след влиза­не във во­да или подсу­ша­ва­не с кърпа.

Не из­ла­гайте бе­бе­та и малки де­ца на дейс­тви­ето на слън­че­ви­те лъ­чи. Сла­гайте шапка, слън­че­ви очила и те­ниска. Избягвайте из­ла­га­не­то на слън­це между 11 и 15 ча­са. Пре­ка­ле­но­то из­ла­га­не на слън­це мо­же да навре­ди на тяхно­то здра­ве.

От хигиенни съображения, препоръчваме да затворите добре продукта след употреба.

Съставки

CYCLOPENTASILOXANE, WATER, ZINC OXIDE, TITANIUM DIOXIDE, CYCLOHEXASILOXANE, POLYGLYCERYL-3 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, ETHYLHEXYL PALMITATE, GLYCERIN, PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE, ALUMINA, DIMETHICONE/METHICONE COPOLYMER, SODIUM CHLORIDE, ECTOIN, MANNITOL, STEARIC ACID, PENTYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Разрешително № АП-1006

за търговия по интернет