LABOQUICK тест за урина 10 параметъра

В наличност
54625
17.16 лв.
Опаковка
100 броя
срок на годност
30.09.2024

Laboquick 10 parameter

Лабокуик 10 параметъра

 

За бързо откриване на множество аналити в човешка урина. Само за ин витро диагностична употреба.
Реактивните ленти за уринен анализ (Урина) са твърди пластмасови ленти, върху които са поставени няколко отделни реагентни зони. Тестът е за откриването на един или повече от следните аналити в урина: Аскорбинова киселина, Глюкоза, Билирубин, Кетон (Ацетооцетна киселина), Специфично тегло, Кръв, pH, Протеин, Уробилиноген, Нитрит и Левкоцити. Урината претърпява много промени по време на болестни състояния или телесна дисфункция, преди нейният състав да се промени в значителна степен. Уринният анализ е полезна процедура като индикатор за здраве или болест и като такава, е част от рутинния здравен скрининг. Реактивните ленти за уринен анализ (Урина) могат да се използват при общата оценка на здравето и спомагат диагностицирането и мониторирането на метаболитни или системни заболявания, които засягат бъбречната функция, ендокринните смущения и заболяванията или смущенията на пикочния канал.

Показатели:

 • Аскорбинова киселина: Този тест включва обезцветяване на реактива на Tillmann. Наличието на аскорбинова киселина причинява промяна на цвета на полето за тестване от синьо-зелено до оранжево.
 • Глюкоза: Този тест се основава на ензимната реакция, настъпваща междуглюкозооксидаза, пероксидаза и хромоген. Първо глюкозата се оксидира до образуването на глюконова киселина в присъствието на глюкоза оксидаза. Водородният прекис реагира с калиев йодид хромоген в присъствието на пероксидаза. Степента на оксидиране на хромогена определя получения цвят, вариращ от зелен до кафяв. Обикновено в урината се екскретират ниски количества глюкоза. Концентрациите на глюкоза от 100 mg/dL се отчитат при 10 или 30 секунди и могат да се считат за анормални, ако резултатите са последователни. При 10 секунди, резултатите трябва да се интерпретират качествено. За полуколичествени резултати, отчитайте на 30-та секунда.
 • Билирубин: Този тест се основава на реакцията на азо-свързване на билирубин с диазотизиран дихлороанилин в силно кисела среда. Вариращите нива на билирубин ще дадат розово-кафяв цвят, пропорционален на концентрацията му в урина. В нормална урина билирубин не се открива, дори и от най-чувствителните методи. Дори и следите от билирубин изискват допълнително проучване. Възможно е нетипичните резултати (цветове, различни от отрицателните и положителни цветни блокове, показани в цветната схема) да указват, че произхождащи от билирубин жлъчни пигменти присъстват в уринната проба и вероятно маскират билирубиновата реакция.
 • Кетони: Този тест се основава на кетоните, реагиращи с нитропрусид и ацетоцетнакиселина до получаването на промяна в цвета, вариращ от светло розов за отрицателните резултати, до по-тъмно розов или лилав за положителните резултати. Обикновено в урината няма кетони. Възможно е в урината да се наблюдават откриваеми нива на кетони по време на състояния на физиологичен стрес, като гладуване, бременност и често физическо натоварване. При диетите с гладуване или при други ситуации с анормален въглехидратен метаболизъм, кетоните се появяват в урината в прекалено висока концентрация преди да се повишат серумните кетони.
 • Специфично тегло Този тест се основава на очевидната pKa промяна на определени предварително третирани полиелектролити във връзка с йонната концентрация. В присъствието на индикатор, цветовете варират от тъмно синьо-зелен в урина с ниска йонна концентрация, до зелен и жълто-зелен в урина с нарастваща йонна концентрация. Възможно е произволно взетата урина да варира в специфичното тегло от 1.003-1.040. Двадесет и четири часовата урина от здрави възрастни с нормална диета и прием на течности, ще има специфично тегло от 1.016-1.022.8 В случаите на тежко бъбречно увреждане, специфичното тегло е фиксирано на 1.010, стойността на гломеруларния филтрат.
 • Кръв Този тест се основава на подобната на пероксидаза активност на хемоглобин, която катализира реакцията на кумен-хидропрекис и 3,3',5,5'- тетраметилбензидин. Полученият цвят варира от оранжев до зелен до тъмно син. Появата на зелени петна или зелен цвят в зоната за реактиви в рамките на 60 секунди е показателна и уринната проба трябва да се изследва допълнително. Често, но не винаги, кръв се намира в урината на жени в менструация.
 • pH Този тест се основава на системата на двойния индикатор, която дава широк обхват от цветове, покриващи целия обхват на pH в урината. Цветовете варират от оранжев до жълт и зелен до син. Обхватът за нормални уринни проби от новородени е pH5-7. Очакваният обхват за други нормални уринни проби е pH 4.5-8, със среден резултат от pH 6.
 • Протеин Тази реакция се основава на явлението, известно като "протеинова грешка" на pН индикатори, където индикатор, който е високо буфериран, ще промени цвета си при наличието на протеини (аниони), тъй като индикаторът освобождава водородни йони към протеина. При постоянен pH, появата на зелен цвят се дължи на наличието на протеин. Цветовете варират от жълт до жълто-зелен за отрицателните резултати и зелен до зелено-син за положителните резултати. 1-14 mg/dL протеин могат да се екскретират от нормален бъбрек. Цвят, съответстващ на някой цветен блок в по-голяма степен от следа, указва значителна протеинурия. За урина с високо специфично тегло е възможно зоната за тестване да съответства най-точно на цветния блок за следи, въпреки че са налични само нормални концентрации на протеин. Необходимо е клинично решение за оценка на значимостта на резултатите за следи.
 • Уробилиноген: Този тест се основава на модифицираната реакция на Enhrlich между p-диетиламинобензалдехид и уробобилиногенна киселина в силно кисела среда за получаването на розов цвят. Уробилиноген е едно от основните съединения, произвеждани при хем синтеза и е нормално вещество в урината. Очакваният обхват за нормална урина при този тест е 0.2-1.0 mg/dL (3.5-17 pmol/L). Резултат от 2.0 mg/dL (35 pmol/L) може да е от клинично значение и пациентската проба трябва да се изследва допълнително.
 • Нитрит: Този тест зависи от превръщането на нитрат до нитрит чрез действието на грам отрицателни бактерии в урината. В кисела среда нитрит в урината реагира с p-арсанилова киселина до образуването на диазониево съединение. От своя страна, диазониевото съединение се свързва с 1 N-(l-нафтил)-етилендиамин до получаването на розов цвят. Нитрит не се открива в нормална урина. 3Зоната за нитрит ще бъде положителна в някои случаи на инфекция, в зависимост от това колко дълго уринните проби са задържани в пикочния мехур преди вземане. Получаването на положителни случаи при теста за нитрит варира от 40 % в случаите на малка инкубация в пикочния мехур, до приблизително 80 % в случаите, при които инкубацията в пикочния мехур се е извършвала в продължение на поне 4 часа.
 • Левкоцити Този тест открива наличието на гранулираниестерази.Естеразите разграждатдериватизиранияпиразоламинокиселинен естер до освобождаването на дериватизиран хидрокси паразол. След това този пиразол реагира с диазониева сол до получаването на бежово-розов до лилав цвят. Нормалните уринни проби обикновено дават отрицателни резултати. Възможно е резултатите за следи да бъдат със съмнителна клинична значимост. Когато има резултати за следи, препоръчва се да тествате отново, използвайки прясна проба от същия пациент. Многократните резултати за следи или положителните резултати са с клинично значение.

На база сухото тегло по време на импрегнация е възможно дадените концентрации да варират в рамките на допустимото производствено отклонение. Следната таблица по-долу указва времето на отчитане и работните характеристики за всеки параметър.

Реактив;

Време

на отчитане

Състав

Описание

Аскорбинова

киселина

(ASC)

30

секунди

0.3 % w/w 2,6- дихлорофенолиндофенол; 99.7 % w/w буфер и нереактивни съставки

Открива аскорбинова киселина от

5-10 mg/dL (0.28-0.56 mmol/L).

Глюкоза

(GLU)

30

секунди

1.5 % w/w глюкоза оксидаза; 0.5 % w/w пероксидаза: 10.0 % w/w калиев йодид;

75.0 % w/w буфер; 13.0 % w/w нереактивни съставки

Открива глюкоза от 50-100 mg/dL (2.5-5 mmol/L). Резултатите могат да се отчитат на 10-та

секунда за качествени резултати или на 30-та секунда за полуколичествени резултати.

Билирубин

(BIL)

30

секунди

0-5% w/w 2,4-дихлороанилин диазониева сол; 99.5 % w/w буфер и нереактивни съставки

Открива билирубин от 0.4-0-8 mg/dL (6.8-13.6pmol/L).

Кетони

(KET)

40

секунди

5 % w/w натриев нитропрусид; 95 % w/w буфер

Открива ацетоцетна киселина от 2.5-5 mg/dL (0.25-0.5 mmol/L).

Специфично

тегло

(SG)

45

секунди

2.5 % w/w бромтимол синьо индикатор; 17.5 % w/w буфер и нереактивни съставки;

55 % поли (метил винил етер/малеинов анхидрид); 25 % натриев хидроокис

Определя уринното специфично тегло между 1.000 и 1.030. Резултатите корелират със стойностите, получени

чрез метода с индекса на пречупване, в рамките на ±0.005.

Кръв

(BLO)

60

секунди

4 % w/w 3,3’,5,5’- тетраметилбензидин fTMB); 6 % w/w кумен хидропрекис;

90 % w/w буфер и нереактивни съставки

Открива свободен хемоглобин от 0.015-0.062 mg/dL или 5-10 Ery/pL в уринни проби

със съдържание на аскорбинова киселина < 50 mg/dL.

pH

60

секунди

0.5 % w/w метил червено натриева сол; 5 % w/w бромтимол синьо; 94.5 % w/w нереактивни съставки

Позволява количественото диференциране на стойностите на pH в рамките на обхвата от 5-9.

Протеин

(PRO)

60

секунди

0.3 % w/w тетрабромофенол синьо; 99.7 % w/w буфер и нереактивни съставки

Открива албумин от 7.5-20 mg/dL (0.075-0.2 g/L).

Уробилиноген

(URO)

60

секунди

2.5 % w/w p- диетиламинобензалдехид; 97.5 % w/w буфер и нереактивни съставки

Открива уробилиноген от 0.2-1.0 mg/dL (3.5-17 pmol/L).

Нитрит

(NIT)

60

секунди

4.5 % w/w p-арсанилова киселина; 95.5 % w/w нереактивни съставки

Открива натриев нитрит от 0.05-0.1 mg/dL в урина с ниско специфично т

егло и по-малко от 30 mg/dL аскорбинова киселина.

Левкоцити

(LEU)

120

секунди

0.5 % w/w дериватизиран пирол аминокиселинен естер;%w/wдиазониева

32 % w/w буфер; 67.1 % w/w нереактивни съставки

Открива левкоцити от 10-25 бели кръвни клетки Leu/pL в клинична урина.

Предпазни мерки:

 • Само за ин витро диагностична употреба. Не използвайте след изтичането на срока на годност.
 • Лентата трябва да остане в затворения контейнер до момента на използване.
 • Не докосвайте реагентните зони в лентата.
 • Изхвърлете всички обезцветени ленти, които биха могли да са се повредили.
 • Всички проби трябва да се считат за потенциално опасни и с тях трябва да се работи по същия начин като с инфекциозни агенти.
 • След тестване, използваната лента трябва да се изхвърли съгласно местните регулации.

 

Съхранение и годност:

Съхранявайте опаковани в затворената кутия при стайна температура или в хладилник (2-30 °C). Пазете от директна слънчева светлина. Лентата е годна до изтичане на срока на годност, принтиран върху етикета на кутията. Не изваждайте десиканта. Извадете само достатъчно ленти за незабавна употреба. Незабавно затворете плътно капачката. НЕ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ. Не използвайте след изтичане на срока на годност. Забележка: След отваряне на кутията, останалите ленти са годни за до 3 месеца. Възможно е годността да се намали при условия на висока влажност.

Вземане и подготовка на пробите:

Уринната проба трябва да се вземе вчист,сухконтейнер ида се тества възможно най-бързо.Дане се центрофугира. Не се препоръчва употребата на консерванти за урина. Ако тестването не може да се извърши в рамките на час след вземане на урината, поставете незабавно пробата в хладилник и преди тестване я оставете да се изравни със стайната температура. Продължителното съхранение на урина без консерванти при стайна температура може да доведе до микробна пролиферация с произтичащи промени в pH. Шифт към алкално pH може да причини грешно положителни резултати в зоната за тестване на протеин. Урината, съдържаща глюкоза, може да бъде с намалено pH, тъй като организмите метаболизират глюкозата. Замърсяването на уринната проба с почистващи препарати за кожата, съдържащи хлорхексидин, може да повлияе на тест резултатите за протеин (и в по-малка степен, на тези за специфичното тегло и билирубин).

 

Указания за употреба:

Преди тестване оставете лентата, уринната проба и/или контролите да достигнат стайна температура (15-30 °C).

1. Извадете лентата от затворената кутия и я използвайте възможно най-бързо. След като извадите нужния брой ленти, незабавно затворете плътно кутията. Потопете напълно реагентните зони на лентата в прясна, добре миксирана урина и извадете незабавно лентата, за да избегнете разтваряне на реактивите. Вижте илюстрация1 по-долу.

2. Докато изваждате лентата от урината, прокарайте края на лентата по ръба на контейнера за урина, за да отстраните излишната урина. Задръжте лентата в хоризонтално положение и поставете края ѝ върху абсорбиращ материал (напр. хартиена салфетка), за да избегнете миксирането на химикали от съседните реагентни зони и/или замърсяване на ръцете с урина. Вижте илюстрация 2 по-долу.

3. Сравнете реагентните зони със съответните цветни блокове върху етикета на кутията в определеното време. Дръжте лентата в близост до цветните блокове и сравнете внимателно. Вижте илюстрация 3 по-долу. Забележка: Резултатите могат да се отчетат до 2 минути след посоченото време.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИзследванеТестове за урина
Количество тест ленти100 бр. тест ленти

Phone icon 0882 444 666
Понеделник ÷ Петък: 9:00 ÷ 18:00 часа

 
Сигурно плащане с карта
Сигурно плащане с карта

mastercard

Сигурно плащане с карта

maestro

Плащане чрез наложен платеж

наложен платеж

Плащане по банков път

банков превод

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2024 epharm.bg