Официални правила на играта "Спечели инфрачвервен термометър Veroval"

 

Раздел 1. Организатор на кампанията и официални правила
“Epharm” („Кампанията“) се организира и провежда от Ванчеви Фарм ООД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК 126723415, със седалище и адрес на управление – гр. Хасково, ул. "Кюстенджа" №7 („Организатор”).

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни на интернет адрес: ЛИНК, през целия период на Кампанията.

Всеки участник в “Epharm” следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Кампанията и участниците в нея са длъжни да ги спазват.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените се оповестяват предварително на сайта ЛИНК.

Организаторът има неотменимото си право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на сайта ЛИНК, както и в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

 

Раздел 2. Териториален обхват на Кампанията
Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

 

Раздел 3. Период на Кампанията
Кампанията стартира на 27.09.2021 г.
Крайният срок на кампанията и датата на обявяване на победителите ще бъде споделени при стартирането й.

 

Раздел 4. Право на участие
В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, кoeто изпълнява следните условия („Участник”):

●       спазва сроковете и условията на настоящите Правила;

●       навършилo е 18 години преди стартиране на кампанията;

●       в периода на кампанията се е взел участие под една от описаните по-долу форми.

 

Управителите и служителите на Организатора и на всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

 

Раздел 5. Механизъм на кампанията
Целта на играта е всеки участник да изпълни следните условия:
1. Xареса Facebook страницата на epharm.
2. Xареса последните три публикации във Facebook страницата на epharm.
3. Oтбележете приятел в коментар, за да го предизвикат да се включи.

В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от Участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Кампанията и/или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

 

Раздел 6. Описание на наградите
Награда – HARTMANN Veroval 2 in 1

 


Раздел 8. Отговорност

 

Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от Участниците, по време на Кампанията.

 

Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Кампанията.

 

Раздел 9. Значение на действията по регистрация в Кампанията
Чрез включването си в Кампанията по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

● Запознат е, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Кампания;

● Отговаря на условията за участие в Кампанията, описани в РАЗДЕЛ 4 по-горе и е съгласен да участва доброволно в нея;

● Запознат е с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“) както и с факта, че „Ванчеви Фарм“ ООД Администратор на лични данни;

● Запознат е, че Организаторът спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“), в това число с автоматични средства описаните по-горе лични данни за целите на провеждането и администрирането на Кампанията;

● Няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Кампанията.

 

Раздел 10. Защита на личните данни
С настоящите Официални правила Организаторът информира участниците в Кампанията относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с провеждането на Кампанията и раздаване на наградите. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

За целите на Кампанията ще бъдат обработени следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

● Пълни имена – предоставят се лично от участниците. Събират се и се обработват за целите на идентификация на Участниците в Кампанията;

● Мобилен номер. Събира се и се обработва за целите на телефонно уведомяване на печелившите участници от страна на Организатора;

Основание за обработката на предоставените данни са договорни отношения между Участника и „Ванчеви Фарм“ ООД по-конкретно участие в Кампанията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Кампанията. При отказ да се предоставят описаните по-горе лични данни лицето не може да получи своята награда в Кампанията, ако е Печеливш участник.

Лица, на които могат да бъдат разкрити личните данни:

При спазване на изискванията на приложимото законодателство за защитата на лични данни, личните данни на Участниците, събрани за целите на Кампанията, могат бъдат обработени за целите на Кампанията и от:

Организаторът ще съхранява предоставените му лични данни, за срок от 1 (един) месец след приключване на Кампанията. След изтичането му, всички лични данни ще бъдат унищожени.

● Личните данни, събрани за целите на Кампанията, няма да бъдат разкривани на други лица.

Метод на събиране на данните

Организаторът ще обработва и използва само данни, които Участниците са предоставили доброволно. Това означава, че всеки Участник носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като Организаторът няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали Участниците предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие. Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му, включително по отношение на предоставените имена и телефонен номер.

Срок на съхранение на личните данни

Личните данни, предоставени от Участниците за целите на Кампанията, ще се съхраняват от Организатора за срок от 1 (един) месец след приключване на Кампанията. След изтичането му, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.

Начин на съхранение

Организаторът съхранява личните данни за Участника в електронна форма. Организаторът съхранява и обработва личните данни на Участника в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Организаторът разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

Права на участниците във връзка със защитата на личните им данни

Съгласно приложимото законодателство, всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

1. Да отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;

2. Да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;

3. Да поиска от Организатора да изтрие свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;

4. Да поиска от Организатора да ограничи обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът не се нуждае повече от тях за целите на Кампанията, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;

5. Да поиска от Организатора Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;

6. Право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него; и

право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.

Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Организатора, чрез писмено заявление до адреса на Организатора, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с Участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

Всеки Участник може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Кампанията във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на адрес: [email protected]

При анулиране на регистрацията Организаторът незабавно преустановява обработването на личните данни на лицето за целите на Кампанията и ги унищожава събраните лични данни на съответния Участник.

За въпроси във връзка със защита на личните данни, моля обръщайте се към: [email protected]

 

Раздел 11. Приложимо право
Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Кампанията между Участници и Организатора се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Последна редакция: 26 Септември 2021 г.

 

0882 444 666
Понеделник ÷ Петък: 9:00 ÷ 18:00 часа

 

Цените са в Български лева с включен ДДС
Copyright© 2022 epharm.bg